Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 05.05.2005

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uradni list Republike Slovenije, št. 44/2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 22. redni seji dne 31. 3. 2005 sprejel naslednjiS K L E P1S tem sklepom se ukine status javno dobro, ki je označeno s parcelno št. 1043/28 cesta v izmeri 62 m2 in je vpisano v seznamu k.o. Divača.2Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javno dobro in postane last Občine Divača ter se vknjiži pri ZVK, k.o. Divača.3Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu RS.Št. 22/01


Divača, dne 31. marca 2005.ŽupanObčine DivačaRajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.