Sklep o ceni za ravnanje s komunalnimi odpadki

datum: 07.03.2003

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o ceni za ravnanje s komunalnimi odpadki
Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2003

Na podlagi 32. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in sklepa Občinskega sveta občine Divača št. OS 32/05, izdaja župan Občine Divača naslednji
S K L E P
1
Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Divača znaša 272,43 SIT na osebo za gospodinjstva in 27,18 SIT na m2 za gospodarstvo.
Cena velja za vse uporabnike, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. 4. 2003.

Št. 243/2003
Divača, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.