Sklep o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva

datum: 25.03.2005

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva
Uradni list Republike Slovenije št. 31/2005

Na podlagi 58. člena Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 2/05), 9. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 22/05) in 3. člena Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, št. 402/2005 z dne 10. 3. 2005 ter 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in Sklepa Občinskega sveta občine Divača št. 32/05, izdaja župan Občine Divača naslednjiS K L E P1Cena storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva v občini Divača znaša 90,19 SIT/osebo/mesec.Ceno storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov znaša 11 SIT/kg.2Cena iz 1. člena tega sklepa ne vsebuje davka (DDV) in obveznih dajatev.3Župan daje soglasje k ceni storitev ravnanja z odpadki za podjetnike, pravne osebe in druge pravne subjekte po ceniku Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana z dne 18. 2. 2005, ki je priloga tega sklepa in se objavi na oglasni deski Občine Divača.


4Cena velja za vse uporabnike,ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.5Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem 1. 4. 2005.Št. 433/2005Divača, dne 10. marca 2005.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.