Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 22.07.2006

kategorija: Novice občinskega sveta

Uradni list Republike Slovenije, št. 77/2006, Datum objave: 21.7.2006, Datum začetka veljavnosti: 21.7.2006

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1.
Na nepremičninah parc. št. 3467/3, travnik v izmeri 89 m2; parc. št. 3467/4, poslovna stavba v izmeri 207 m2, ter parc. št. 3467/5, dvorišče v izmeri 795 m2, ki se vodijo v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani pod vložno številko 596, vse k.o. Senožeče.

2.
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in se vpiše lastninska pravica v korist Občine Divača, do celote.

3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 32/11
Divača, dne 29. junija 2006


Župan Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r