Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2000

datum: 29.12.1999

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2000

Uradni list Republike Slovenije, št. 109/1999

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije, 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99), ter na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je župan Občine Divača sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2000
1. člen
V letu 2000 se financiranje funkcij Občine Divača in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača za leto 1999. Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 1999.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 1999.
Ne glede na zgoraj navedeno, se poravnajo že sprejete obveznosti v letu 1999 v skladu s sklepi občinskega sveta in obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 1999, če prihodki proračuna in njegova likvidnost to omogoča.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2000.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 952/99
Divača, dne 21. decembra 1999.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.