SKLIC 8. redne seje Občinskega sveta

datum: 21.09.2007

kategorija: Novice občinskega sveta

v četrtek, dne 27.9.2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača

Številka: 032-0006/2007-1
Divača, 17.9.2007

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03)

SKLICUJEM
8. redno sejo Občinskega sveta

v četrtek, dne 27.9.2007 ob 17. uri,

v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I R E D :

1. Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Realizacija proračuna Občine Divača 1-6/2007
4. Rebalans proračuna Občine Divača 2007
5. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana – I. branje
6. Odlok o odmeri komunalnih taks v Občini Divača – I. branje
7. Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača – I. branje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
9. Odlok o območju turistične ceste "Brkinska sadna cesta"
10. Dopolnitev Letnega programa načrta nabav nepremičnin za leto 2007, programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in dopolnitev programa (menjava in prodaja) nepremičnin v Občini Divača za leto 2007
11. Soglasje k sistemizaciji delovnega mesta na Centru za socialno delo Sežana – pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju
12. Občina kot območje brez GSO - sprejem Izjave
13. Potrditev sklepov o dodelitvi finančnih pomoči
14. Poročila odborov in komisij
15. Pobude in predlogiŽUPAN :
Matija Potokar, univ.dipl.prav., l.r.


K 2.. točki dnevnega reda poda Župan občine Divača ustno poročilo.
Gradivo za 13., 14., in 15. točko dnevnega reda bo predstavljeno in predloženo na seji občinskega sveta.GRADIVO:

8_seja_os_gradivo_1_8.zip

8_seja_os_gradivo_9_12.zip