SKLIC 2. izredne seje Občinskega sveta

datum: 12.10.2007

kategorija: Novice občinskega sveta

v sredo, dne 17.10.2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača

Številka: 032-0007/2007-1
Divača: 12.10.2007


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03)

SKLICUJEM

2. izredno sejo Občinskega sveta

v sredo, dne 17.10.2007 ob 17. uri,

v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:


1. Imenovanje predsednika Nadzornega odbora

2. Sprememba pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

3. Volitve predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

RAZLOG ZA SKLIC SEJE:

Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo občinski sveti predložiti volilnim komisijam volilnih enot za volitev poslancev v državni svet najpozneje do 22.10.2007 do 24.00 ure.

Kandidature za člana državnega sveta se morajo predložiti volilnim komisijam do ponedeljka 22.10.2004 do 24.00 ure.


ŽUPAN :
Matija Potokar, univ.dipl.prav., l.r.


GRADIVO:

2izrednaseja.zip