SKLIC 9. redne seje Občinskega sveta

datum: 18.10.2007

kategorija: Novice občinskega sveta

v četrtek, dne 25.10.2007 ob 17. uri

Številka: 032-0008/2007-1
Divača: 15.10.2007

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03)


SKLICUJEM

9. redno sejo Občinskega sveta
v četrtek, dne 25.10.2007 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje OS in 2. izredne seje OS
2. Poročilo župana
3. Predstavitev Elaborata "Geološko-geotehnične, hidrogeološke in geofizikalne raziskave za izbiro lokacije trajnega ponikanja očiščenih vod čistilne naprave Divača" (predstavitev bo podal predstavnik izvajalca študije)
4. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana – II. branje (podrobno razlago bodo podali predstavniki Kraškega vodovoda Sežana)
5. Odlok o obračunavanju materialnih stroškov izdelave projektnih pogojev pri izvajanju javnih pooblastil gospodarskih javnih služb – I. branje
(podrobno razlago bodo podali predstavniki Kraškega vodovoda Sežana)
6. Odlok o odmeri komunalnih taks v Občini Divača – II. branje
7. Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača – II. branje
8. Odlok o medobčinskem inšpektoratu in redarstvu – I. branje
9. Sprejem Zaključnega računa za leto 2006
10. Imenovanje predstavnika Občine Divača v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
11. Obravnava Primerjalne analize – Vrtec Divača obnova ali novogradnja
12. Sprememba postavke proračuna Občine Divača 2007 – Vrtec Divača
13. Obvezna razlaga PUP
14. Soglasje k prodaji dotrajanega gasilskega vozila (PGD Senožeče)
15. Potrditev sklepov o dodelitvi finančnih pomoči
16. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o štipendiranju
17. Imenovanje manjkajočih članov v občinske odbore
18. Poročila odborov in komisij
19. Pobude in predlogiŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav., l.r.


K 2.. točki dnevnega reda poda Župan občine Divača ustno poročilo.
Gradivo za 4., 6., in 7. točko dnevnega reda je bilo poslano z gradivom za 8.redno sejo.
Gradivo za 15. in 17. točko bo predstavljeno in predloženo na seji občinskega sveta.
GRADIVO:

seja_os_9.zip