SKLIC 10. redne seje Občinskega sveta

datum: 26.11.2007

kategorija: Novice občinskega sveta

v četrtek, dne 29.11.2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03)

S K L I C U J E M

10. redno sejo Občinskega sveta

v četrtek, dne 29.11.2007 ob 17. uri,

v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Za sejo predlagam naslednjiD N E V N I R E D :

1. Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Odlok o obračunavanju materialnih stroškov izdelave projektnih pogojev pri izvajanju javnih pooblastil gospodarskih javnih služb – II. obravnava
4. Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – II. obravnava
5. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2008- 2009 – I. obravnava
6. Odlok o turističnem vodenju – I. obravnava
7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda kraške lekarne Ilirska Bistrica
8. Sprememba Odloka o komunalnem prispevku v Občini Divača
9. Spremembe Pravilnika za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača
10. Sprememba Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača
11. Sklep o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
12. Sklep o financiranju političnih strank
13. Sklep o ukinitvi javnega dobra
14. Obvezna razlaga PUP – Poslovna cona Risnik
15. Program razvoja športnih objektov
16. Prijava javnih del za leto 2008
17. Zagotavljanje sredstev za drobne potrebe upravičencev do celodnevnega institucionalnega varstva
18. Sklep o razdelitvi amortizacije osnovnih sredstev – Vrtec Sežana
19. Finančne pomoči
20. Poročila odborov in komisij
21. Pobude in predlogi


ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.K 2.. točki dnevnega reda poda Župan občine Divača ustno poročilo.
Gradivo za 19. in 20. točko bo predstavljeno in predloženo na seji občinskega sveta.GRADIVO:

seja_os_10.zip