Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača

datum: 19.04.2001

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2001

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 20. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača
1. člen
Političnim strankam, ki so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta Občine Divača, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Divača.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 30 tolarjev na glas volilvca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih skupnosti in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
Letno se sredstva za financiranje političnih strank povečajo ali zmanjšajo za toliko, za kolikor se poveča ali zmanjša ugotovljeni obseg primerne porabe.
3. člen
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihov žiro račun.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Divača št. OS 9/10-65 z dne 10. 10. 1999 in OS 10/40 z dne 18. 11. 1999.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 20/04Divača, dne 8. marca 2001.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.