Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Senožeče

datum: 24.11.2000

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Senožeče

Uradni list Republike Slovenije, št. 108/2000

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) je Svet krajevne skupnosti Senožeče na 3. izredni seji dne 20. 10. 2000 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Senožeče
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Senožeče se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 15. 10. 2000, uvede krajevni samoprispevek v denarju za obdobje štirih let in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim prebivališčem na območju:
a)
– Senožeče,
– Potoče,
– Laže,
– Gabrče,
bodo uporabljena za gradnjo mrliške vežice v Senožečah (nakup zemljišča, izdelavo projekta in gradbena dela) ter za urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
b)
– Dolenja vas
bodo uporabljena za dokončanje mrliške vežice v Dolenji vasi in urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
c)
– Senadole
bodo uporabljena za ureditev vaškega doma in urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
d)
– Otošče
bodo uporabljena za sofinanciranje izgradnje mrliške vežice in avtobusne postaje v Lozicah, urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov.
3. člen
Ključ delitev sredstev iz 2. člena tega sklepa; je število zavezancev za samoprispevek iz posamezne vasi.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, s stalnim prebivališčem na območju KS Senožeče. Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 1,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Senožeče, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1,5%,
4. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,
5. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Senožeče, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1,5%.
5. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin ter pristojne davčne uprave nakazujejo sredstva samoprispevka na ločenih plačilnih nalogih z naslednjimi sklicnimi številkami:
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Senožečah, Potočah, Lažah in Gabrčah – 1,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Dolenji vasi – 2,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Senadolah – 3,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Otoščah - 4.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Senožeče dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino.
7. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun KS Senožeče št. 51420-645-50592.
Svet KS Senožeče lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka v KS Senožeče se spremlja z letnim, in zaključnim poročilom.
Svet KS Senožeče je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3/1
Senožeče, dne 20. oktobra 2000.
Predsednik
Krajevne skupnosti Senožeče
Damjan Bobek l. r.