Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2005

datum: 16.12.2004

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2005

Uradni list Republike Slovenije št. 134/2004

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in na podlagi 99. člena Statuta občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je župan Občine Divača sprejelS K L E Po začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 20051. členV letu 2005 se financiranje funkcij Občine Divača in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača za leto 2004 (Uradni list RS, št. 31/04) in za iste programe kot v preteklem letu. Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2005.2. členV obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2004.V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra 2004.Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.3. členV obdobju začasnega financiranja je dovoljeno prerazporejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. člena Zakona o javnih financah in za plačilo zakonskih obveznosti, pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih odločb.4. členPo preteku začasnega financiranja se v tem obdobju prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2005.5. člen


Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.Št. 1757/04Divača, dne 8. decembra 2004.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.