Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 05.05.2005

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uradni list Republike Slovenije, št. 44/2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 22. redni seji dne 31. 3. 2005 sprejelS K L E Po ukinitvi javnega dobra1S tem sklepom se ukine status splošno ljudsko premoženje v splošni rabi – javno dobro, ki je označeno s parcelno št. 1289/2 v izmeri 119 m2 in je vpisano v seznamu k.o. Dane.2Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status splošno ljudsko premoženje – javno dobro in postane lest Občine Divača ter se vknjiži pri ZVK, k.o. Dane.3


Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu RS.Št. 22/02Divača, dne 31. marca 2005.ŽupanObčine DivačaRajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.