Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999

datum: 18.12.1998

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999

Uradni list Republike Slovenije, št. 86/1998

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije, 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93), ter na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 10/98) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na 44. redni seji dne 1. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Divača za leto 1999, se financiranje javne porabe v Občini Divača začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača v letu 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo povprečno porabljenih v istih dobah po proračunu za leto 1998, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi investicije.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1998 in začete v letu 1998.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Divača v letu 1999.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje do sprejema proračuna za leto 1999.

Št. 44/15
Divača, dne 1. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.