Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2001

datum: 12.01.2001

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2001

Uradni list Republike Slovenije, št. 2/2001

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je župan Občine Divača sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2001
1. člen
V letu 2001 se financiranje funkcij Občine Divača in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača za leto 2000 (Uradni list RS, št. 17/00 in 113/00). Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
Ne glede na zgoraj navedeno, se poravnajo že sprejete obveznosti v letu 2000 na podlagi sprejetega proračuna, če prihodki proračuna in njegova likvidnost to omogoča.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno prerazporejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. člena ZJF in za plačilo zakonskih obveznosti, pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih odločb.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1049/2000
Divača, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.