Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda

datum: 24.01.2003

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda

Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2003

Na podlagi 32. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in sklepa Občinskega sveta občine Divača št. OS 32/05, izdaja župan Občine Divača naslednji
S K L E P
1
Cena za čiščenje odpadnih voda v Občini Divača znaša 107,27 SIT na m3 odpadne vode.
Cena je enotna in velja za vse uporabnike, ki so priključeni na čistilne naprave v Občini Divača.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 024/2003
Divača, dne 16. januarja 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.