Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje od leta 1986 do 2000, in družbenega plana občine Sežana za območje Občine Divača za o

datum: 19.04.2001

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje od leta 1986 do 2000, in družbenega plana občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje od leta 1986 do 1990

Uradni list Republike SlovenijeS, št. 28/2001

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 20. seji dne 29. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje od leta 1986 do 2000, in družbenega plana občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje od leta 1986 do 1990
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje od leta 1986 do 2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje od leta 1986 do 1990, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Vojkova 57, Ljubljana pod številko projekta 5095 v januarju 2001.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje občine Divača za obdobje od 1986 do 2000 in družbenega plana občine Sežana za območje občine Divača za obdobje od 1986 do 1990 bo razgrnjen v prostorih Občine Divača in v prostorih krajevnih skupnosti Senožeče in Vreme. Razgrnitev traja 30 dni, od 19. 4. 2001 do 19. 5. 2001.
III
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine Divača organizirala javno obravnavo v Senožečah, v prostorih Krajevne skupnosti Senožeče, v petek 11. 5. 2001 ob 18. uri.
IV
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov vpišejo v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve osnutka sprememb ali pošljejo na Občino Divača. Rok za pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na oglasnih deskah Občine Divača in krajevnih skupnosti Divača, Senožeče, Vreme, Misliče in Barka.

Št. 20/01
Divača, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.