Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača

datum: 23.10.1998

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 72/1998

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača dne 7. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača
I
S tem sklepom se določa kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača.
II
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljen glas.
III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 40 SIT za dobljen glas, so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja, upravičena do povrnitve stroškov v višini 40 SIT za vsak glas dobljen na ponovnem glasovanju.
IV
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna v roku 30 dni od predložitve poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 42/16
Divača, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.