Vabilo na 33. redno sejo občinskega sveta

datum: 11.09.2006

kategorija: Novice občinskega sveta

33. redna seja Občiskega sveta bo v četrtek, 14.9.2006 ob 17.00, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača

Pregled in potrditev Zapisnikov: 32. redne,6. izredne, 3. in 4. korespondenčne seje OS

Potrditev Dnevnega reda 33.redne seje OS

D N E V N I R E D :
1. Poročilo župana
2. Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje 1-
6/2006
3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Divača
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda kraške lekarne
Ilirska Bistrica, 2.branje
5. Soglasje k povečani delovni uspešnosti javnega zavoda
Zdravstveni dom Sežana za leto 2006
6. Smernice z avtocesto Postojna/Divača -Jelšane
7. Dopolnitev načrta nabav nepremičnin za leto 2006 in
letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja-
nepremičnin v Občini Divača za leto 2006
8. Izločitev iz javnega dobra
9. Sklep o priznanju lastninske pravice na nepremičnini
parc.št.1024/2 k.o. Divača
10. Sklepi za prodajo zemljišč po parcelacijah izvedenih v
skladu s sklepi OS o prodaji zemljišč po Odredbi o
prodaji zemljišč, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje
ali zaokrožitev stavbnega zemljišča
11. Program za izvedbo menjave in prodaje nepremičnin
12. Potrditev mandata člana občinskega
sveta
13. Imenovanje predstavnika občine Divača v Svet območne
enote Sežana, Zavoda za gozdove Slovenije
14. Imenovanje člana sveta zavoda CSD Sežana
15. Imenovanje člana sveta zavoda Park Škocjanske jame
16. Imenovanje člana nadzornega odbora Kraški vodovod Sežana
17. Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Območne
razvojne agencije ORA Krasa in Brkinov
18. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2005 Razvojnega centra Divača
19. Poročila odborov in komisij
20. Pobude in predlogi


Župan Občine Divača po funkciji:
BOJAN BOŠTJANČIČ, prav., l.r.


VABLJENI :
- člani Občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora
- direktorica Razvojnega centra Divača
- predsedniki Krajevnih skupnosti
- Občinska uprava
- predstavniki sredstev javnega obveščanaja