Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture

datum: 20.09.1996

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture

Uradni list Republike Slovenije, št. 53/1996

Občinski svet občine Divača je na 20. redni seji, dne 5. septembra 1996, na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94 in 19/95) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) sprejel
S K L E P
o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture
I
V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Divača, ki so bile na dan 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Zadružni dom (dvorana), Divača, parc. št. 1014/6, z.k.vl. 136, k.o. Divača,
2. Kraška hiša, Škrateljnova hiša v Divači, parc. št. 28/2, z.k.vl. 358, k.o. Divača,
3. Stara šola, Kozjane, parc. št. 79, z.k.vl. 187, k.o. Kozjane,
4. Dom kulture, Laže, parc. št. 42, z.k.vl. 257, k.o. Laže,
5. Zadružni dom, Dolenja vas, parc. št. 118/4, z.k.vl. 64, k.o. Dolenja vas,
6. Vaški dom, Barka, parc. št. 2532/4, z.k.vl. 437, k.o. Barka,
7. Rudniška hiša (dvorana), Famlje, parc. št. 112/4, z.k.vl. 80, k.o. Famlje,
8. Kinodvorana, Senožeče, parc. št. 152, z.k.vl. 734, k.o. Senožeče,
9. Jančarjeva hiša (prostori kulturnega društva Pepce Čehovin), Senožeče, parc.št. 151, z.k.vl. 154, k.o. Senožeče,
10. Pekarna (prostori KS), Senožeče, parc. št. 74, 75/1, z.k.vl. 905, 719, k.o. Senožeče.
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa, se kot javna infrastruktura na področju kulture, zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 200/96
Divača, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.