Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za o

datum: 26.03.2004

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica, ter predloga Lokacijskega načrta za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalni 110 kV daljnovod

Uradni list Republike Slovenije, št. 29/2004

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – pop.) in 30. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), župan Občine Divača sprejme

S K L E P

o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica, ter predloga Lokacijskega načrta za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalni 110 kV daljnovod.

I
Občina Divača odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica (v nadaljnem besedilu: predlog plana), ki ga je izdelalo podjetje Urbanistika d.o.o. Koper, št. proj. U 18/2004, v februarju 2004; ter predloga Lokacijskega načrta za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalni 110 kV daljnovod (v nadaljnjem besedilu: predlog lokacijskega načrta), ki ga je izdelalo podjetje Urbanistika d.o.o. Koper, št. proj. U 19/2004, v februarju 2004.

II

Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Divača, Kolodvorska 3a, Divača, v času od 8. 4. 2004 do vključno 7. 5. 2004, vsak delavnik od 7. do 15. ure, ob sredah do 17. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.
Javne obravnave bodo organizirane po krajevnih skupnostih Občine Divača s tem, da se javni obravnavi za krajevni skupnosti Misliče in Barka združita. Javne obravnave bodo organizirane po naslednjem vrstnem redu:
1. Krajevna skupnost Vreme, dne 19. 4. 2004, ob 18. uri, Famlje 3, Vremski Britof.
2. Krajevna skupnost Senožeče, dne 20. 4. 2004, ob 18. uri, Senožeče 75, Senožeče.
3. Krajevna skupnost Barka in Misliče, dne 21. 4. 2004, ob 18. uri, v prostorih bivše osnovne šole, Barka 33.
4. Krajevna skupnost Divača, dne 22. 4. 2004, ob 18. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog plana in predlog lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov do konca javne razgrnitve ali ustno na javni obravnavi.

III

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS in v časopisu Primorske novice.

Št. 435/2004
Divača, dne 22. marca 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.