Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986 do leta 1990 za območje občine D

datum: 27.11.2003

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986 do leta 1990 za območje občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 116/2003

Na podlagi 67. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 9. redni seji dne 6. 11. 2003 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986 do leta 1990 za območje občine Divača
1
Z namenom umestitve parka vetrnih elektrarn v prostorske dokumente Občine Divača, se pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986 do leta 1990 za območje občine Divača.
2
Spremembe in dopolnitve planskih dokumentov se nanašajo na širše območje Vremščice, Selivca.
3
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986 do leta 1990 za območje občine Divača, sprejme župan Občine Divača.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 09/08
Divača, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.