Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002

datum: 14.12.2001

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002

Uradni list Republike Slovenije, št. 102/2001

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in na podlagi 99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je župan Občine Divača sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002
1. člen
V letu 2002 se financiranje funkcij Občine Divača in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača za leto 2001 (Uradni list RS, št. 40/01) in za iste programe kot v preteklem letu. Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra 2001.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno prerazporejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. člena zakona o javnih financah in za plačilo zakonskih obveznosti, pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih odločb.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 980/2001
Divača, dne 7. decembra 2001.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.