SKLIC 13. redne seje Občinskega sveta

datum: 27.01.2008

kategorija: Novice občinskega sveta

v sredo, dne 31.01.2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača

Številka: 032-0001/2008-1
Divača: 22.01.2008

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03)

S K L I C U J E M

13. redno sejo Občinskega sveta

v četrtek, dne 31.01.2008 ob 17. uri,

v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 11. in 12. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (I. obravnava)
4. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb "urejanje in vzdrževanje pokopališč" in "izvajanje pogrebnih storitev" (I. obravnava)
5. Sprememba Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača
7. Letni program športa
8. Pravilnik o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju občine Divača
9. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
10. Finančne pomoči
11. Poročila odborov in komisij
12. Pobude in predlogi
ŽUPAN:Matija Potokar, univ.dipl.prav.- K 2. točki dnevnega reda poda Župan občine Divača ustno poročilo;
- Gradivo za 1.,5., 6.,7. in 11. točki bo posredovano naknadno;
- Gradivo za 9.,10. točko bo predstavljeno in predloženo na seji Občinskega sveta.


GRADIVO:

seja_os_13.zip