SKLIC 14. redne seje Občinskega sveta

datum: 09.03.2008

kategorija: Novice občinskega sveta

v petek, dne 28.03.2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača

Številka: 032-0001/2008-1
Divača: 22.01.2008

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03)

S K L I C U J E M

14. redno sejo Občinskega sveta

v petek, dne 28.03.2008 ob 17. uri,

v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 13. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. V. koridor železniške proge - predstavitev dosedanjih aktivnosti
4. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (II. obravnava)
5. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb "urejanje in vzdrževanje pokopališč" in "izvajanje pogrebnih storitev" (II. obravnava)
6. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo na območju občine Divača
7. Finančne pomoči
8. Poročila odborov in komisij
9. Pobude in predlogi
ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.- K 2. točki dnevnega reda poda Župan občine Divača ustno poročilo;
- Gradivo k 1.,7. in 8. točki bo posredovano naknadno;
- Gradivo k 4. in 5. točki dnevnega reda je bilo posredovano skupaj z vabilom za 13. redno sejo OS;
- K 3. točki bo podana predstavitev na seji OS


GRADIVO:

seja_os_14.zip