SKLIC 15. redne seje Občinskega sveta

datum: 28.05.2008

kategorija: Novice občinskega sveta

v sredo, dne 11.06.2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača

Številka: 032-0003/2008
Divača: 27.05.2008

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03)

S K L I C U J E M

15. redno sejo Občinskega sveta

v sredo, dne 11.06.2008 ob 17. uri,

v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 14. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (II. obravnava)
4. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb "urejanje in vzdrževanje pokopališč" in "izvajanje pogrebnih storitev" (II. obravnava)
5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2007
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2008
7. Potrditev kadrovskega načrta skupnih služb
8. Dopolnitev programa nakupa in prodaje
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
10. Soglasje na projektne rešitve:
-naselje Risnik
-stanovanjska hiša v Divači (SI-9)
11. Potrditev zmanjšanja obračunane amortizacije osnovnih sredstev – Vrtec Sežana
12. Potrditev števila oddelkov in sistemizacije delavcev – Vrtec Sežana
13. Potrditev predloga cene programov vrtca Sežana za šolsko leto 2008/2009
14. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
15. Predstavitev celovite rešitve in zunanje ureditve objektov: Osnovna šola, vrtec, športna dvorana in kulturna dvorana v Divači
16. Občinska priznanja
17. Finančne pomoči
18. Poročila odborov in komisij
19. Pobude in predlogi
ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.-K 2. točki dnevnega reda poda Župan občine Divača ustno poročilo;
-Točke 15., 16., 17., in 18. bodo predstavljene na seji Občinskega sveta


GRADIVO:

seja_os_15.zip