SKLIC 16. redne seje Občinskega sveta

datum: 24.07.2008

kategorija: Novice občinskega sveta

v četrtek, dne 31.07.2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača

Številka: 032-0004/2008-01
Divača: 18.7.2008

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

S K L I C U J E M

16. redno sejo Občinskega sveta

v četrtek, dne 31.07.2008 ob 17. uri,

v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 15. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Odlok o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Divača
4. Program nakupa in prodaje občinskega stvarnega premoženja
5. Prodaja občinskih stanovanj
6. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Divača za obdobje 2008-2013
7. Vrtec Sežana: - Potrditev cen za leto 2008
- Sklep o znižanju prispevka staršev za plačilo vrtca
8. Osnutek Razvojnega programa Občine Divača od 2007 do 2013
9. Mnenje k ustanovitvi pokrajin
10. Potrditev Sklepa OS št. 06/20 z dne 29.3.2008, o imenovanju predstavnikov Občine Divača v Skupščino in Nadzorni svet javnega pod. Kraški vodovod Sežana
11. Finančne pomoči
12. Poročila odborov in komisij
13. Pobude in predlogi

ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.- K 2. točki dnevnega reda poda Župan občine Divača ustno poročilo;
- Točka 11 bo predstavljena na seji OS ;
- Gradivo k 12. in 13. točki bo posredovano naknadno


GRADIVO:

seja_os_16.zip