Sklic 17. redne seje Občinskega sveta

datum: 12.11.2008

kategorija: Novice občinskega sveta

Številka: 032-0006/2008-01
Divača: 29.10.2008

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
17. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, dne 13.11.2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED :

1. Pregled in potrditev Zapisnika 16. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Obravnava pobude za referendum
4. Razvojni program Občine Divača od 2007 do 2013 – prva obravnava
5. Razvojni program podeželja Krasa in Brkinov - obravnava osnutka
6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Obrtno-industrijske cone Divača – prva obravnava
7. Polletno poročilo-realizacija proračuna 1-6/2008
8. Kraški vodovod Sežana – oblikovanje izrednih prihodkov za pokrivanje amortizacije
9. Vrtec Sežana – izdaja soglasja za dodatno zaposlitev
10. Kraške lekarne Ilirska Bistrica:
- izdaja soglasja k statutu
- izdaja soglasja za izplačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenim
11. Center za socialno delo – izdaja soglasja k zaposlitvi strokovnega delavca
12. Civilna iniciativa – peticija – Gabrovo naselje
13. Finančne pomoči
14. Poročila odborov in komisij
15. Pobude in predlogi
ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.


Pri točki 4., in 5. bo poročevalec ORA (Sluban Vlasta), pri točki 6. (g. Ivančič Dušan), pri točki 8. pa predstavnik Kraškega vodovoda.