Sklic 18. redne seje Občinskega sveta

datum: 01.12.2008

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM18. redno sejo Občinskega sveta
v četrtek, dne 04.12.2008 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED :

1. Pregled in potrditev Zapisnika 17. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Razvojni program Občine Divača od 2007 do 2013 - (druga obravnava)
4. Razvojni program podeželja Krasa in Brkinov - (druga obravnava)
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Obrtno-industrijske cone Divača – (druga obravnava)
6. Sklep o dovolitvi gradnje na območju Obrtno-industrijske cone Divača
7. Predstavitev študije Šolsko-športni center Divača
8. Sklep o spremembi prometne ureditve Divače
9. Vloga za razširitev ureditvenega območja kamnoloma Laže za 10%
10. Potrditev kadrovskega načrta organov Skupne občinske uprave
11. Izločitev iz javnega dobra:
- Sklep o izločitvi parcel 3480/9 in 3480/10 obe k.o. Senožeče
- Sklep o izločitvi parcel 591/4 in 591/5, obe k.o. Potoče
- Sklep o izločitvi parcele 1043/44, k.o. Divača
12. Potrditev programov javnih del za leto 2009
13. NUSZ – Določitev vrednosti točke za leto 2009
14. Komunalne takse – določitev vrednosti točke za leto 2009
15. Finančne pomoči
16. Poročila odborov in komisij
17. Pobude in predlogi

seja_os_18.zip


ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.
Gradivo k točkam 3.in 4. je bilo posredovano v gradivu za 17.redno sejo, gradivo k točkam 1., 7. in 15. bo posredovano po sestankih odborov.
Pri točki 3., in 4. bo poročevalec ORA (ga. Suban Vlasta), pri točki 5. in 6. (g. Ivančič Dušan in g. Matevž Globevnik), k točki 7. pa g. Matej Mljač.