Sklic 21. redne seje Občinskega sveta

datum: 20.03.2009

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 21. redne seje Občinskega sveta

Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
SLOVENIJA


Številka: 032-0007/2009-01
Divača: 18.3.2009Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
21. redno sejo Občinskega sveta
v četrtek, dne 26.03.2009 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED :

1. Pregled in potrditev Zapisnika 20. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Rebalans proračuna Občine Divača za leto 2009
4. Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Divača za leto 2009
5. Izločitev parcele št. 1042/29 k.o. Divača iz javnega dobra
6. Finančne pomoči
7. Poročila odborov in komisij
8. Pobude in predlogi

 

seja_os_21.zip
ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.,l.r.Gradivo k 1. točki dnevnega reda bo posredovano naknadno, 2., 6. in 7. točka, bodo podane na seji sveta.