Sklic 22. redne seje Občinskega sveta

datum: 07.04.2009

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 22. redne seje Občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
22. redno sejo Občinskega sveta
v četrtek, dne 16.04.2009 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED :

1. Pregled in potrditev Zapisnika 21. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Predlog poravnave v denacionalizacijskem postopku z Agrarno skupnostjo Dolnje Ležeče
4. Predstavitev idejnih zasnov:
- za nov otroški vrtec v Divači
- za večnamensko dvorano v Senožečah
- za večnamensko dvorano v Famljah
5. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (skrajšani postopek)
6. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača (prva obravnava)
7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za turizem Krasa in Brkinov" (prva obravnava)
8. Seznanitev z določili Pogodbe o izvajanju financiranja projekta "Prenova Škrateljnove domačije v Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači"
9. Potrditev investicijskih programov: - za operacijo "kanalizacija Divača – 2. faza"
- za operacijo "komunalno urejanje Divača"
10. Letni program športa za leto 2009
11. Podaljšanje najemnine za najemnika občinskega stanovanja
12. Finančne pomoči
13. Poročila odborov in komisij
14. Pobude in predlogi


seja_os_22.zip


ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.,l.r.

Gradivo k 1. točki dnevnega reda bo posredovano naknadno, 2., 3., 4., 12. in 13. točka, bodo podane na seji sveta.