25. seja Občiinskega sveta

datum: 17.09.2009

kategorija: Novice občinskega sveta

25. seja Občiinskega sveta

Številka: 032-0016/2009-01
Divača: 07.09.2009

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
25. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, dne 17.09.2009 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev Zapisnikov: 24. redne seje OS, 3. in 4 izredne seje OS
2. Poročilo župana
3. Poročilo o opravljenih delavnicah pred pripravo osnutka OPN in potrditev poročila
4. Center varne vožnje – predstavitev ideje
5. Odlok o zaključnem računu Občine Divača za leto 2008
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Divača v prvem polletju
7. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2009
8. Predlog zadolževanja Občine Divača
9. Sklep o zagotovitvi sredstev v proračunu občine Divača v letu 2010: -Nabava gasilskega vozila za PGD Senožeče
10. Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Divača za leto 2009 – sprememba
11. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Divača (druga obravnava)
12. Osnovna šola Divača – sofinanciranje drugega strokovnega delavca na podružnični šoli Vreme
13. Razglasitev objekta namenjenega kulturnim dejavnostim (stara šola v Divači)
14. Sklep o prometni ureditvi
- Senožeče
- Divača
15. Finančne pomoči
16. Poročila odborov in komisij
17. Pobude in predlogi

Gradivo 25. seja OS


ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.,l.r.- Točke: 2.,3.,15.,16. in 17. bodo predstavljene na seji OS
- Gradivo k 6. in 8. točki dnevnega reda, bo posredovano naknadno