Sklic 26. redne seje Občinskega sveta

datum: 24.11.2009

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 26. redne seje Občinskega sveta

Številka: 032-0018/2009
Divača: 18.11.2009

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
26. redno sejo Občinskega sveta v ponedeljek, dne 30.11.2009
ob 17. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnikov: 25. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Predstavitev predloga prihrankov pri potovanjih v državi
4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Divača (druga obravnava)
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Krasa« (druga obravnava)
6. Sprememba Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne
7. Potrditev DIIP in PIZ za nov otroški vrtec v Divači
8. Sprememba – razdelitev proračunske postavke Komunalno urejanje Divača v Načrtu razvojnih programov
9. Sklep o prometni ureditvi
- Divača – Kettejeva ulica (predlog g. Cerkvenika)
10. Kraške lekarne:
- Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda,
- Predlog delitve presežka prihodkov nad odhodki
11. Finančne pomoči
12. Poročila odborov in komisij
13. Pobude in predlogi
ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.,l.r.

Gradivo 26. seja
- Točke: 2.,3.,11. in 12. bodo predstavljene na seji OS
- Gradivo k 7. , 8. in 9. točki dnevnega reda, bo posredovano naknadno