Sklic 27. redne seje Občinskega sveta

datum: 25.01.2010

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 27. redne seje Občinskega sveta

Številka: 032-0001/2010-01
Divača: 18.01.2010

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)


SKLICUJEM
27. redno sejo Občinskega sveta v petek, dne 29.01.2010
ob 17. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnikov: 26. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Predstavitev idejne zasnove za večnamensko »športno« dvorano v Divači
4. Predstavitev idejne zasnove ureditve večnamenske dvorane v Vremah
5. Predstavitev idejne zasnove in umestitve centra varne in športne vožnje v prostor
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (skrajšani postopek)
7. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača (prva obravnava)
8. Občinski program varnosti Občine Divača
9. Potrditev IP za Vrtec v Divači
10. Potrditev Sporazuma o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča v Divači
11. NUSZ – Določitev vrednosti točke za leto 2010
12. Potrditev programa javnih del za leto 2010
13. Sofinanciranje ½ delovnega mesta koordinatorja OI JSKD Sežana
14. Potrditev aneksov najemnih pogodb
15. Oprostitev najemnine za poslovni prostor – pisarno za Upravno enoto in policijo
16. Informacija o prostem stanovanju in objektu bivše policijske postaje
17. Finančne pomoči
18. Poročila odborov in komisij
19. Pobude in predlogi


ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.,l.r.
 

Gradivo 27. seje