Sklic 31. redne seje Občinskega sveta

datum: 26.05.2010

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 31. redne seje Občinskega sveta

Številka: 032-0007/2010-01
Divača: 20.05.2010


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
31. redno sejo Občinskega sveta v torek, dne 01.06.2010 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnikov: 29. in 30. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Sprememba Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača (druga obravnava)
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za območje občine Divača za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Sežana za območje občine Divača za obdobje 1986-1990 (hitri postopek)
6. Sprememba Statuta Občine Divača (hitri postopek)
7. Statut Občine Divača in Poslovnik Občinskega sveta Občine Divača (prva obravnava)
8. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih (skrajšani postopek)
9. Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (hitri postopek)
10. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača (hitri postopek)
11. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana (skrajšani postopek)
12. Letni program športa za leto 2010
13. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles…
14. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
15. Potrditev najemnine in omrežnine za vodovodno in kanalizacijsko omrežje
16. Potrditev povišanja cene – ravnanje s komunalnimi odpadki
17. Vrtec:
-Sprejem kriterijev za sprejem otrok v vrtec,
-Soglasje k številu in vrsti oddelkov, vrsti programov, sistemizaciji delovnih mest v javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu vrtec Sežana v šolskem letu 2010/2011,
-Mnenje o kandidatki za ravnateljico javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana,
18. Imenovanje predstavnika v svet zavoda Center za socialno delo Sežana
19. Potrditev cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
20. Sklep o ugotovitvi javnega interesa – gradnja kanalizacije v Divači
21. Finančne pomoči
22. Poročila odborov in komisij
23. Pobude in predlogi

ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav., l.r.
 

Gradivo 31. seja