Sklic 1. konstitutivne redne seje Občinskega sveta

datum: 03.11.2010

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 1. konstitutivne redne seje Občinskega sveta

Številka: 032-0017/2010-01
Divača: 3.11.2010

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
1. konstitutivno redno sejo Občinskega sveta

v sredo, dne 10.11.2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 2010, Divača

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Poročilo Občinske volilne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in župana
2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana
3. Potrditev mandatov članov občinskega sveta
4. Potrditev mandata župana
5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav., l.r.