Sklic 4. redne seje občinskega sveta

datum: 22.02.2011

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 4. redne seje občinskega sveta

Številka: 032-0003/2011-01
Divača: 15.2.2011


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)


SKLICUJEM
4. redno sejo Občinskega sveta v ponedeljek, dne 28.2.2011 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje OS in 1. Korespondenčne seje OS
2. Informacija župana
3. Sklep o začasnem financiranju (od 1.4.2011 do 30.4.2011)
4. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (skrajšani postopek)
5. Prodaja starih vozil PGD Divača
6. Sprememba splošnih pogojev poslovanje v zvezi z izvajanjem javne službe«Urejanja in vzdrževanja pokopališč« in »Izvajanja pogrebnih storitev«
7. Sklep o potrditvi cenika za letne najemnine grobnih polj
8. Sklep – povečanje cene odvoza komunalnih odpadkov
9. Sklep – potrditev nove cene uporabe javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
10. Podaljšanje najemnega razmerja za občinska stanovanja
11. Sklep o brezplačni odsvojitev parcele (javni interes)
12. Soglasje k določitvi cene storitve »pomoč na domu«
13. Sklep o višji oprostitvi plačila institucionalnega varstva
14. Sklep o povračilu stroškov prevoza
15. Strategija financiranja društev posebnega pomena
16. Razvojni center – zaposlitev za muzej in TIC Divača
17. Vrtec Divača – poročilo komisije
18. Finančne pomoči
19. Poročila odborov in komisij
20. Pobude in predlogi

ŽUPAN:
Drago Božac., l.r.

 

Gradivo za 4. sejo