Sklic 8. redne seje občinskega sveta

datum: 25.05.2011

kategorija: Novice občinskega sveta

Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
SLOVENIJAŠtevilka: 032-0008/2011-01
Divača: 11.5.2011Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)


SKLICUJEM
8. redno sejo Občinskega sveta

I. del v sredo, dne 25.05.2011 ob 17. uri,
II. del v sredo, dne 8.6.2011 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

I. DEL SEJE

1. Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje OS
2. Informacija župana
3. Odlok o zaključnem računu Občine Divača za leto 2010
4. Odlok o spremembi območja naselij Divača, Dolnje Ležeče in Matavun ter o dopolnitvi uličnega sistema v naselju Divača (2 obravnavi)
5. Osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (OPN)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (skrajšan postopek)
7. Sklep o spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarskih javnih služb: urejanja in vzdrževanja pokopališč in izvajanja pogrebnih storitev v Občini Divača
8. Letno poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb: urejanja in vzdrževanja pokopališč in izvajanja pogrebnih storitev v Občini Divača
9. Letno poročilo o izvajanju obvezne lokalne javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov


II. DEL SEJE

10. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača (skrajšani postopek)
11. Odlok o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (skrajšan postopek)
12. Letni program športa Občine Divača za leto 2011
13. Letni program kulture Občine Divača za leto 2011
14. Soglasje javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
15. Soglasje javnemu zavodu Zdravstveni dom Sežana k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
16. Sklep o določitvi (izhodiščne) cene stavbnih zemljišč v Občini Divača
17. Sklep o določitvi višine enkratnega nadomestila za obremenitev nepremičnin s služnostno pravico
18. Sklep o ukinitvi javnega dobra
19. Preklic sklepov o imenovanjih:
- št. 032-0002/2011-12 (imenovanje v ZZG Slovenije)
- št. 032-0002/2011-17 (imenovanje v CSD Sežana).
20. Finančne pomoči
21. Poročila odborov in komisij
22. Pobude in predlogi


ŽUPAN:
Drago Božac


Gradivo k 3. točki je bilo posredovano na 7. redni seji OS,
gradivo k točkam drugega dela seje bo posredovano naknadno.


gradivo 8. seja- 1. del

gradivo 8. seja - 1. del

gradivo 8. seja - 2. del