Sklic 9. redne seje občinskega sveta

datum: 07.10.2011

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
9. redno sejo Občinskega sveta v torek, dne 18.10.2011 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnikov 8. redne seje OS, 3. in 4. korespondenčne seje OS,
2. Informacija župana
3. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Divača za leto 2011,
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2011(skrajšan postopek),
5. Osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (OPN),
6. Odlok o zavarovanju cerkvice Sv. Brikcija pri Naklem (I. in II. branje)
7. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (skrajšan postopek,)
8. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov,
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača (skrajšan postopek),
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (skrajšan postopek),
11. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Divača (I. branje),
12. Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega prometa v Občini Divača (I. branje),
13. Sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Divača,
14. Sklep o spremembi prometne ureditve:
- na delu ceste JC 062011 v Dolnjih Ležečah,
- določitev intervencijske poti (Zdravstveni dom v Divači, Gasilci Divača),
15. Dopolnitev Programa o razpolaganju z občinskim premoženjem za leto 2011,
16. Odlok o spremembah Odloka o izvajanju obvezne lokalne javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (skrajšan postopek),
17. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem,
18. Sklep o potrditvi Cenika za najem poslovnega prostora pri MSFI,
19. Sklep o določitvi cene prospektov,
20. Sklep o najemu in uporabi javne površine - Kras-tour
21. Sklep o podaljšanju najemnih pogodb za občinska stanovanja,
22. Mnenje k imenovanju direktorja javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana,
23. Sklep o potrditvi podaljšanja pogodbe za izvajanje storitve »Pomoč na domu« v Občini Divača,
24. Sklep o financiranju prevoza otrok s posebnimi potrebami na relaciji Divača – Senožeče – Postojna,
25. Sklep o poimenovanju nogometnega stadiona v Divači,
26. Imenovanje članov v:
- Odbor za finance,
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
- Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
- Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
27. Finančne pomoči,
28. Poročila odborov in komisij
29. Pobude in predlogi


Gradivo 9.redna seja

ŽUPAN:
Drago Božac