Sklic 12. seje OS, Obvestilo o spremembi datuma seje in gradivo 12.redne seje OS (v dveh delih).

datum: 26.01.2012

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM 12. redno sejo Občinskega sveta v torek, dne 31.1.2012 ob 17. uri v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za 12. redno sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:


1. Pregled in potrditev zapisnika 10. in 11. redne seje OS,
2. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2012 (druga obravnava),
3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (prva obravnava)
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZGRS Sežana (prva obravnava),
5. Potrditev nove cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in potrditev nove cene uporabe javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
6. Predlog spremembe cene ravnanja z odpadki,
7. Poročilo nadzornega odbora
8. Imenovanje predstavnika Občine Divača v svet območne izpostave JSKD enota Sežana
9. Informacija župana,
10. Finančne pomoči,
11. Poročila odborov in komisij,
12. Pobude in predlogi.


Župan Občine Divača
Drago Božac

Obvestilo 12. seja OS
12. Seja 1. del - gradivo
12. Seja 2. del - gradivo

V četrtek 26.01.2012 so bile na seji odbora za finance sprejete spremembe in dopolnitve na predlog proračuna za leto 2012, na gradivo za II. obravnavo z dne 18.01.2012. V prilogi je dopolnitev oziroma popravek dopolnjenega predloga proračuna za leto 2012 za II. obravnavo. Gradivo, ki je v prilogi bo obravnavano na seji 12. redni seji OS dne 06.02.2012.

12_seja_popravek in dopolnitev gradiva.zip