Sklic 13.redne seje občinskega sveta

datum: 20.04.2012

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM

13. redno sejo Občinskega sveta v ponedeljek dne 23.4.2012 ob 17. uri – I. del, ki se bo nadaljevala v sredo 25.4.2012 ob 17. uri – II del,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za 13. redno sejo – I. del, predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje OS,
2. Predstavitev študije prostorsko načrtovanje na krasu,
3. Predlog povišanja cen za grobno polja,
4. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011,
5. Postopki in kriteriji za sprejem otrok v vrtec,
6. Soglasje k spremembi cene »pomoč storitev na domu«,
7. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (I. in II. obravnava),
8. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Divača,
9. Letni program kulture za leto 2012,
10. Spremembe in dopolnitve Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača,
11. Letni program športa za leto 2012,
12. Izdaja soglasja k Sklepu sveta JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki
13. Sklep o pripombah na spremembe in dopolnitve DLN za II. tir Divača – Koper,
14. Umestitev razširjenega območja »Zajčica« v osnutek OPN,
15. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2012,
16. Sklep o izločitvi parcele št. 1042/14, k.o. Divača iz javnega dobra,
17. Imenovanja:
- v Nadzorni svet KSP d.d. Sežana,
- v Svet zavoda Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan,
18. Finančne pomoči,
19. Informacija župana,
20. Poročila odborov in komisij,
21. Pobude in predlogi.

Gradivo 13.redne seje

Za 13. redno sejo – II. del, predlagam naslednji

DNEVNI RED:

22. Poročila javnih zavodov in koncesionarjev.

Župan Občine Divača
Drago Božac