Sklic 15. redne seje občinskega sveta Občine Divača

datum: 05.10.2012

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)


SKLICUJEM

15. redno sejo Občinskega sveta v sredo, dne 17.10.2012 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za 15. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje OS

2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PC Risnik v Občini Divača (druga obravnava)

3. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Divača (prva in druga obravnava)

4. Polletno poročilo o izvrševanje proračuna občine Divača

5. Sprememba Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta KS Občine Divača ter o povračilih stroškov

6. Dopolnitev programa nakupa in prodaje zemljišč v Občini Divača

7. Prevoz osnovnošolskih otrok na dodatnih relacijah v Občini Divača v šolskem letu 2012/2013

8. Preklic Sklepa Občinskega sveta o dodatni ugodnosti glede plačila 3. otroka v vrtcu

9. Prometna ureditev v Divači (po sklicu SPV – predlogi sklepov)

10. Volitve članov državnega sveta

11. Imenovanja:
- člana v Komisijo za varnost in preventivo v cestnem prometu
- člana v Svet zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

12. Potrditev Sklepa o določitvi izmer in poenotenju cen najema grobnih polj za KS Barka in KS Misliče

13. Informacija o izgradnji vrtca v Divači in cenilni zapisnik odškodnine Malovec

14. Finančne pomoči

15. Informacija župana

16. Poročila odborov in komisij

17. Pobude in predlogi
Župan Občine Divača
Drago Božac


Celotno gradivo za 15. redno sejo