Sklic 17. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 20.03.2013

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
17. redno sejo Občinskega sveta v sredo, dne 27.03.2013 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Številka: 032-0002/2013
Divača: 20.3.2013


Za 17. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje OS

2. Informacija župana

3. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača za obdobje od 1.4.2013 do 30.5.2013

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – skrajšani postopek

5. Predlog Odloka o Občinskem prazniku Občine Divača – skrajšani postopek

6. Predlog Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Divača – skrajšani postopek

7. Predlog Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača – 1. obravnava

8. Sprememba cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Sežana

9. Izdaja soglasja k Sklepu sveta zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki

10. Pristop Občine Divača h Konvenciji županov

11. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

12. Pobude in predlogiŽupan Občine Divača:
Drago Božac, l.r.
Celotno gradivo za 17. redno sejo