Sklic 19. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 10.04.2013

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
19. redno sejo Občinskega sveta v torek, dne 16.04.2013 ob 18. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Številka: 032-0006/2013-01
Divača: 10.04.2013


Za 19. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje OS

2. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2013 – II. obravnava

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – skrajšani postopek

4. Sprememba cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Sežana

5. Izdaja soglasja k Sklepu sveta zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki

6. Imenovanje direktorja javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

7. Razrešitev Stojana Lipolta s funkcije člana Občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta za preostanek mandata

8. Razrešitev Draga Škamperle s funkcije člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

9. Imenovanje člana v:
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
- Odbor za proračun in finance
- Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- V svet zavoda ORA Sežana

10. Pobude in predlogiŽupan Občine Divača:
Drago Božac, l.r.Celotno gradivo za 19. redno sejo