Sklic 20. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 05.06.2013

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
20. redno sejo Občinskega sveta v sredo, dne 12.6.2013 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Za 20. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnikov 18. redne seje OS in 19. redne seje OS

2. Imenovanje članov v:
- Odbor za gospodarstvo,
- Odbor za prostorsko planiranje,
- Odbor za proračun in finance,
- Svet Ore Sežana,
- imenovanje predsednika SPK

3. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2012

4. Statut Občine Divača (prva obravnava)

5. Poslovnik občinskega sveta Občine Divača (prva obravnava)

6. Obravnava zahteve za ustanovitev nove krajevne skupnosti(sklep o pričetku postopka)

7. Odlok o dopolnitvah Odloka o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača

8. Obravnava varnostnega poročila in poročila o testnih meritvah hitrosti

9. Potrditev sklepov SPV – prometne ureditve

10. Sklep o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v Občini Divača

11. Predlog Sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Divača (I. in II. obravnava)

12. Predlog Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2013

13. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2013

14. Predlog izdaje soglasja k številu in vrsti oddelkov, vrsti programov, sistemizaciji delovnih mest v Javnem, vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2013/2014

15. Izdaja soglasja Osnovni šoli Divača k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za 2012

16. Izdaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« v občini Divača

17. Predlog podelitve občinskih priznanj za leto 2013

18. Vloge za dodelitev finančnih pomoči

19. Izdaja Soglasja k gradnji v poslovni coni Risnik

20. Poročilo odborov in komisij

21. Informacija župana

22. Pobude in predlogi


Župan Občine Divača
Drago Božac


Celotno gradivo za 20. redno sejo