Sklic 22. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 12.12.2013

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
22. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, dne 19.12.2013 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za 22. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje OS

2. Predlog rebalansa proračuna Občine Divača za leto 2013 - TOČKA UMAKNJENA

3. Statut Občine Divača (druga obravnava)
- Amandma 1- število svetnikov in volilni sistem
- Amandma 2 - združitev dveh odborov

4. Poslovnik občinskega sveta Občine Divača (druga obravnava)
- Amandma 1 -združitev dveh odborov

5. (Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača) (prva in druga obravnava)

6. Odlok o pristojnostih in nalogah KS v občini Divača (prva in druga obravnava)

7. Predstavitev proračuna Občine Divača za leto 2014

- Predlog odloka in sklepa
- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov
- Kadrovski načrt
- Program ravnanja z nepremičnim premoženjem


8. Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov

9. Sprememba Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Divača

10. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Divača

11. Določitev vrednosti točke za komunalne takse v občini Divača za leto 2014

12. Določitev vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

13. Podaljšanje najemnih razmerij za podnajemnike občinskih stanovanj

14. Oblikovanje cen za najem mrliških vežic na območju občine Divača

15. Poročilo odborov in komisij

16. Informacija župana

17. Pobude in predlogi

Župan Občine Divača
Drago Božac


Celotno gradivo za 22. redno sejo