Sklic 24. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 30.01.2014

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
24. redno sejo Občinskega sveta četrtek, dne 6.2.2014 ob 18. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za 24. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Proračun Občine Divača za leto 2014 – II. obravnava

  • Predlog odloka in sklepa

 

  • Splošni del

 

  • Posebni del

 

  • Načrt razvojnih programov

 

  • Kadrovski načrt

 

  • Program ravnanja z nepremičnim premoženjem2. Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2013

3. Letni program športa za leto 2014

4. Letni program kulture za leto 2014

5.

6. Predlog sofinanciranja izvajanja dodatnih programov v javnih zavodih

7. Prevoz šoloobveznih otrok na relaciji Otošče-Vipava

8. Potrditev predlogov za razglasitev javnega dobra na območju Občine Divača

9. Obravnava vlog podjetij Amicus in Auster ter Agrarne skupnosti Gabrče, glede predloga umestitve vetrnih elektrarn

10. Izdaja dovolilnic za parkiranje v »modri coni« zaposlenim v Zdravstvenem domu Divača

11. Pobuda Agrarne skupnosti Škoflje glede podelitve stavbne pravice

12. Postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta (DPN) v zvezi z Projektom oskrbe prebivalstva s pitno vodo

13. Informacija župana

14. Poročilo odborov in komisij

15. Pobude in predlogi


Župan Občine Divača
Drago Božac


Celotno gradivo za 24. redno sejo