Sklic 14.redne seje občinskega sveta

datum: 21.06.2012

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM

14. redno sejo Občinskega sveta v torek, dne 26.6.2012 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za 14. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PC Risnik v občini Divača (prva obravnava),
2. Poročilo – varnostni načrt (Policija, MIR, Gasilci in CZ)
3. Predlog izdaje soglasja k številu in vrsti oddelkov, vrsti programov, sistemizaciji delovnih mest v Javnem, vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2012/2013
4. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – UPB (sprejem uradno prečiščenega besedila),
5. Rebalans proračuna za leto 2012,
6. Soglasje k sklenitvi pravnih poslov za ureditev ZK zadev (Kovačič-Barka, Cerkvenik_Divača)
7. Izločitev parcel iz javnega dobra
8. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Divača 2012,
9. Podelitev občinskih priznanj za leto 2012,
10. Seznanitev z organizacijo občinskega praznika,
11. Finančne pomoči,
12. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje OS,
13. Informacija župana,
14. Poročila odborov in komisij,
15. Pobude in predlogi.


Gradivo 14.redne sejeŽupan Občine Divača
Drago Božac