Sklic 21. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 11.10.2013

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
21. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, dne 24.10.2013 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za 21. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje OS

2. Seznanitev z polletnim poročilom proračuna Občine Divača

3. Statut Občine Divača (druga obravnava)

4. Poslovnik občinskega sveta Občine Divača (druga obravnava)

5. Osnutek Pravilnika o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Divača

6. Potrditev liste kandidatov za Razvojni svet južnoprimorske regije

7. Potrditev Kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leto 2013 in 2014

8. Novelacija podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb in ocena finančnih posledic uvedbe davka na nepremičnine

9. Predstavitev strateških dokumentov nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO na temo skupnega prostorskega načrtovanja na območju matičnega Krasa.

10. Predlog za vzpostavitev geoparka Kras-Carso.

11. Oblikovanje cen za najem mrliških vežic na območju občine Divača

12. Predlog za potrditev načrta urejanja novega dela pokopališča v Divači , določitev prostora za raztros posmrtnih ostankov v Divači, Vremah in Senožečah

13. Odstranitev zapuščenih grobov na pokopališču v Vremah

14. Predstavitev projekta »za mladost brez drog leto 2013-2014«

15. Seznanitev s pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »kamnolom Laže -1-II. etapa«

16. Ureditev zemljiško knjižnih stanj (obravnava vlog)

17. Prometna ureditev v Divači (potrditev sklepov SPV)

18. Vloge za dodelitev finančnih pomoči

19. Poročilo odborov in komisij

20. Informacija župana

21. Pobude in predlogi


Župan Občine Divača
Drago Božac


Celotno gradivo