Sklic 25. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 02.04.2014

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/2014) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/2014),

SKLICUJEM
25. redno sejo Občinskega sveta v sredo, dne 9.4.2014 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za 25. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnikov 23. redne seje OS in 24. redne seje OS

 2. Svetovalni referendum – vetrne elektrarne v KS Senožeče

3. Poročilo zbora krajanov Dolnjih Ležeč in obravnava morebitne ustanovitve nove KS

4. Seznanitev in obravnava poročil – Varnostni načrt: Policija,
Medobčinska inšpekcijska in redarska služba, Civilna zaščita in Gasilci

5. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020

6. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov občine Divača v najem

7. Določitev oblike žarnih grobov na novem pokopališču v Divači

8. Izdaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«

9. Prevozi osnovnošolskih otrok – predlog povrnitve stroškov prevoza od doma do osnovne šole na relaciji Gornje Ležeče–Divača–Gornje Ležeče (zaradi zaprte proge)

10. Predlog izdaje soglasja k Sklepu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki

11. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača

12. Obravnava vlog za podaritev parcel v občini Divača

13. Dopolnitev programa o razpolaganju z nepremičnim premoženjem v Občini Divača

14. Informacija župana

15. Poročilo odborov in komisij

16. Pobude in predlogi

17. Vloge za ureditev zemljiško knjižnih stanj v občini Divača


Župan Občine Divača
Drago Božac


Celotno gradivo za 25. redno sejo